krbyvysocina.cz

PE-PO pevný podpalovač – krabička

Tento unikátní produkt PE-PO pevný podpalovač - značky SEVERO CHEMA lze koupit na našich stránkách nyní téměř zdarma. Aktuálně v akci od 37 Kč.
EAN: 8595009210601
PE-PO pevný podpalovač - krabička

Pevný podpalovač – krabička (PE-PO)
PE-PO pevný podpalovač  je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

UPOZORNĚNÍ:
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Ostatní parametry: Záruční doba 36 měsíců. Klasifikace CLP Flam. Sol. 2. Obsah 40 ks. Hmotnost 200.000g. . .