krbyvysocina.cz

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

Zcela unikátní výrobek PE-PO pevný podpalovač 40 originál od výrobce SEVERO CHEMA lze koupit právě nyní v bezva akci! Aktuálně stojí u nás 36 Kč.
EAN: 8595009210694
PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

Pevný podpalovač (PE-PO)
PE-PO pevný podpalovač  je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

UPOZORNĚNÍ:
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Ostatní parametry: Záruční doba 36 měsíců. Klasifikace CLP Flam. Sol. 2. Obsah 40 ks. Hmotnost 200.000g. . .